ประวัติความเป็นมา

  ประวัติความเป็นมาของสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

     พ.ศ. 2518 เป็นปีแรกที่เปิดการเรียนการสอนวิชาบรรณารักษศาสตร์เป็นวิชาพื้นฐานโดยใช้รหัสวิชา บรรณ 101 : ห้องสมุดและการค้นคว้าซึ่งนักศึกษาทุกหลักสูตร ทุกสาขาวิชาต้องเรียน
     พ.ศ. 2519 วิทยาลัยครูสวนสุนันทาได้รับการยกฐานะขึ้นเป็นสถาบันระดับอุดมศึกษาตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครูภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ จึงเกิดขึ้นครั้งแรกในสังกัดของคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
     พ.ศ. 2520 ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์เริ่มเปิดภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ ในระดับต่างๆ ตามลำดับ ดังนี้
    ปีการศึกษา 2520 เริ่มเปิดหลักสูตร ปกศ.สูง บรรณารักษศาสตร์
    ปีการศึกษา 2525 เริ่มเปิดหลักสูตร คบ. 2 ปี บรรณารักษศาสตร์
    ปีการศึกษา 2528 เริ่มเปิดหลักสูตร คบ. 4 ปี บรรณารักษศาสตร์
   เมื่อวันที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2538 พระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ วิทยาลัยครูสวนสุนันทายกฐานะเป็นสถาบันราชภัฏสวนสุนันทา
   ปีการศึกษา 2540 เริ่มเปิดหลักสูตร ศศบ. 4 ปี บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์
   ในปีพ.ศ.2543มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ โดยเปลี่ยนโครงสร้างจากภาควิชาเป็นโปรแกรมวิชาตามหลักสูตรที่ผลิตบัณฑิต ดังนั้น ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

                  ต่อมาในวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ.2547 พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ได้ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา ยังผลให้สถาบันราชภัฏสวนสุนันทายกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาดังนั้นโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ได้เปลี่ยนเป็นสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
10. 2018