โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมด้านสารสนเทศศาสตร์
            วันที่ 21 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสร
ปรัชญา วัตถุประสงค์

ปรัชญา

             มีความคิดสร้างสรรค์   มุ่งมั่นจิตบริการ  เชี่ยวชาญวิชาชีพ

วัตถุประสงค์
            1.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์

            2.  เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความสามารถในการดำเนินงาน การบริหารจัดการสารสนเทศและสถาบันบริการสารสนเทศ โดยเน้นทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร            
            3. เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะทางปัญญาด้านการบริการ การเลือกและใช้สารสนเทศ การวิจัย            
            4.  เพื่อให้บัณฑิตมีทักษะในการใช้ภาษาอังกฤษ            
            5.  เพื่อให้บัณฑิตมีจริยธรรมและจิตสำนึกในการให้บริการที่ดี