สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์

มุ่งเน้นผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ โดยมุ่งเน้นจัดการเรียนการสอนด้านต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านคุณธรรมจริยธรรม ทักษะทางความรู้ ทักษะทางด้านปัญญา ทักษะการสื่อสาร และทักษะการคิดวิเคราะห์
09. 2018