โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพฐ. อำเภอเมือง จังหวัดเลย


          สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์พานักศึกษาไปทำกิจกรรม ”โครงการบริการวิชาการ เรื่องการจัดส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศสำหรับนักเรียน ณ โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ สพฐ. อำเภอเมือง จังหวัดเลย” การจัดกิจกรรมในครั้งเป็นที่ประทับใจของเด็กนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ

09. 2018