โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมด้านสารสนเทศศาสตร์

โครงการส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมด้านสารสนเทศศาสตร์

            วันที่ 21 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ได้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ด้านสารสนเทศศาสตร์ ณ วัดราชผาติการาม โดยอาจารย์พรพิสิทธิ์ เลี้ยงอยู่ ได้นำนักศึกษาเข้าศึกษาดูงาน ณ พระอุโบสถ วัดราชผาติการราม นักศึกษาได้กราบนมัสการ หลวงพ่อสุก พระประธานพระอุโบสถ และศึกษาภาพเขียนฝาผนังเรื่อง พระมหาชนก ซึ่งสอนเรื่องความเพียร รวมถึงได้ศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ภายในบริเวณวัดราชผาติการาม และได้ศึกษาความหลายหลายทางวัฒนธรรม บริเวณโดยรอบผ่านสถาปัตยกรรม ของพระอุโบสถ ซึ่งได้รับอิทธิจากชุนชนญวณผสมจีน รวมถึง ศาลเจ้าแม่ทับทิม ซึ่งเป็นความเชื่อของชาวจีนที่อาศัยในบริเวณดังกล่าว ศาลเจ้าแม่ทับทิมเป็นที่เคารพบูชาของชาวเรือ ชาวประมงในประเทศไทย
             โครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนตามตัวชี้วัดในด้านคุณธรรมจริยธรรม รวมถึงการศึกษาสารสนเทศภายในท้องถิ่น04. 2018